INFORMAȚII UTILE PRIVIND CERTIFICATUL DE SITUAȚIE DE URGENȚĂ (C.S.U.)

1.      REGLEMENTARE:

Certificatul de situație de urgență (denumit în continuare „C.S.U.”) a fost prevăzut de dispozițiile Ordinului 791/2020 din 24.03.2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 (denumit în continuare „Ordinul 791/2020”).

Ordinul nr. 791/2020 a fost emis de către Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri și publicat în Monitorul Oficial al României cu numărul 248 din data de 25 martie 2020.

În data de 2 aprilie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial cu numărul 275, Ordinul 822/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

2.      DEFINIREA C.S.U.:

C.S.U. reprezintă documentul emis de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), la cererea operatorilor economici a căror activitate este afectată de pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19).

Trebuie precizat faptul că, prin operator economic înțelegem societăți (comerciale), persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale.

C.S.U. pot fi utilizate în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/ măsuri de sprijin sau în relațiile comerciale (spre exemplu, în baza CSU se poate solicita amânarea plății chiriilor și a utilităților în timpul stării de urgență).

Potrivit dispozițiilor art. 11 din Ordinul 791/2020, cu ocazia acţiunilor de inspecţie şi control desfăşurate de către organele abilitate, vor fi verificate inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declaraţiei pe propria răspundere de către solicitanţi.

În situația existenței unor suspiciuni rezonabile privind obţinerea CSU cu nerespectarea dispoziţiilor legale incidente ori prin neatestarea situaţiei reale de drept şi/sau de fapt a solicitantului, vor fi sesizate organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competenţelor.

3.      CATEGORII DE C.S.U.:

Potrivit dispozițiilor art. 2 din Ordinul 791/2020, astfel cum acesta a fost modificat, Certificatele de situaţie de urgenţă sunt emise în două forme:

  • CSU TIP 1 (ALBASTRU) – este eliberat operatorilor economici care cer acordarea acestuia în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autorităţile publice competente (ordine militare), în perioada stării de urgenţă decretate;
  • CSU TIP 2 (GALBEN) – se eliberează solicitanţilor care cer acordarea acestuia în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cuminimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020.

Arătăm că, un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență, în baza unei cereri depuse, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/.

Eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării, doar pe perioada existenţei stării de urgenţă în România. Acestea sunt valabile fără semnătură și ștampilă, putând fi verificate pe o platforma indicată anterior.

4.      DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CSU:

Raportat la dispozițiile art. 6 din Ordinul 791/2020, în vederea obținerii CSU, operatorul economic trebuie să încarce în platformă următoarele informații și documente:

·         datele de identificare;

·         declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerinţelor instituite în cuprinsul art. 2, cu referire la închiderea totală sau parţială a activităţii ca urmare a efectelor deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă sau la diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020.

Menționăm faptul că, este necesară semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deţinător de semnătură electronică.

În cazul în care reprezentantul legal nu deţine semnătură electronică, acesta va semna olograf, urmând ca toate documentele ce vor fi încărcate în platformă să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Operatorii economici care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerţului trebuie să furnizeze, pe lângă informaţiile şi documentele indicate mai sus, şi documente privind autorizarea activităţii.